Bijeenkomsten

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

De Algemene LedenVergadering, ALV, is het hoogste orgaan binnen de Leefbaar Simpelveld. Elk lid heeft toegang en stemrecht. De ALV vindt een keer per jaar plaats.

 

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

 

o   een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en

 

o   een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

 

Naast het beleid kunnen er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV, zoals:

 

·        Het chargeren en dechargeren van bestuursleden.

 

·        Het installeren en beëindigen van commissies.

 

·        Het behandelen van moties.

 

·        Wijzigingen van het huishoudelijk reglement(HR).

 

Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.

 

·        Wijzigingen van de statuten.

 

Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

 

Conventvergadering

 

Naast de andere bijeenkomsten kent de Leefbaar Simpelveld Heerlen ook de zogenaamde "Conventvergadering".

 

Deze Conventvergadering wordt bezocht door het partijbestuur, de fractie, dit zijn de gekozen raadsleden, de fractie-assistenten, de wethouder(s) en de Conventleden, zie ook artikel 5 van het huishoudelijk regelement voor meer informatie. De Conventvergadering wordt normaal gesproken een keer per maand gehouden, voorafgaand aan de Raadsvergadering.

 

In deze Conventvergadering komen aan de orde: alle lopende partij- en bestuurlijke aangelegenheden, de communicatie tussen fractie en het bestuur en visa versa en als belangrijkste agendapunt wordt de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering besproken.

 

Hier krijgen de conventleden de mogelijkheid en vooral de vrijheid vragen te stellen en voorstellen te doen zodat de fractieleden voldoende bagage te hebben om in de raad de standpunten van de Leefbaar Simpelveld Heerlen met verve te verdedigen en uit te leggen.

 

Over standpunten van de Leefbaar Simpelveld Heerlen wordt uitvoerig gesproken en gedisicussieerd.

 

Stadsdeelbijeenkomsten

 

Tijdens stadsdeelbijeenkomsten gaan het bestuur, (convent)leden, en fractie naar een bepaalde wijk in de stad. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle bewoners van het stadsdeel welkom om met de Leefbaar Simpelveld Heerlen te praten over problemen of aandachtspunten in hun stadsdeel.

 

De bijeenkomsten worden 4 keer per jaar georganiseerd en vinden steeds in een ander stadsdeel plaats. Kijk op onze agenda wanneer we in uw wijk zijn.

 

Fractievergadering

 

Fractievergaderingen zijn vooral een tactisch vooroverleg voor de gemeenteraadsvergadering.  Vaak zijn de standpunten al bekend. Wanneer standpunten nog niet bekend zijn, worden deze in de fractievergadering ingenomen. Standpunten worden veelal besproken in de maandelijkse Conventvergadering.

 

De fractie van de Leefbaar Simpelveld Heerlen bestaat uit de 4 gekozen raadsleden van de Leefbaar Simpelveld Heerlen en wordt ondersteund door de 2 fractie-assistenten.

 

Gemeenteraadsvergadering

 

Gemeenteraadsleden en collegeleden vormen samen het bestuur van de stad. Maandelijks gaan zij met elkaar in debat gedurende de vijf commissievergaderingen waarin ook de burger rechtstreeks kan inspreken.

 

Het bestuur

De gemeenteraad vormt samen met het college en de burgemeester het bestuur van de stad. De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan. De raad stelt de kaders en controleert of het college zijn taken binnen deze kaders uitvoert. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ervoor gestemd heeft.

 

De gemeenteraad

 

Commissievergadering

 

Raadscommissies

 

De gemeenteraad is opgedeeld in raadscommissies die zich bezig houden met hun eigen beleidsveld. Hier vindt u meer informatie over de taken van de raadscommissies.

 

Bepalen wat er op de raadsagenda komt

 

Voor elke raadsvergadering (iedere maand) vinden eerst commissievergaderingen plaats. De commissieleden bereiden onderwerpen en voorstellen voor die ook op de agenda van de raad kunnen komen. De commissieleden bepalen zelf of het zover komt. Om tot dit besluit te komen, kunnen de commissieleden onderling discussiëren en vragen stellen aan de wethouders en/of de burgemeester.