Columns Thijs Gulpen - Troebadoer

D’r Durpswinkel

In gesprek met wethouder Thijs Gulpen.

Gedurende de afgelopen 3,5 jaar, dat ik wethouder heb mogen zijn, heb ik veel mensen mogen ontmoeten binnen onze gemeente. Het is voor mij van groot belang om u over deze ontmoetingen en gesprekken te informeren.

In de aanloop van het verkiezingsjaar 2018 zal ik met regelmaat verslag doen via dit medium, om u op de hoogte te houden over de zaken die spelen binnen onze gemeente en op welke wijze Leefbaar Simpelveld hiermee wil omgaan.

In de eerste rubriek gaat het over “D’r Durpswinkel”, gevestigd in de Rode Beuk. Dit is een ontmoetingsplek waar alle inwoners uit de gemeente Simpelveld, uiteraard uit beide kernen, van harte welkom zijn. De lijfspreuk van “D’r Durpswinkel” is:  “voor mensen door mensen uit onze gemeenschap”.

Welke mogelijkheden c.q. activiteiten worden er geboden voor onze burgers in de Rode Beuk? Hierbij gaat het b.v. om samen te kaarten, biljarten, handwerken, bloemschikken, schilderen. Of samen een kop koffie en of soep te nuttigen  en met elkaar te converseren over de dingen die ons bezig houden. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd en is er een kinderopvang.

Verder biedt “D’r Durpswinkel” elke burger de mogelijkheid om vragen voor te leggen of hulp te vragen over zaken waarbij je zelf de inschatting gemaakt hebt, hulp nodig te hebben. Ook kun je terecht om adviezen te vragen natuurlijk van welke aard dan ook. De aanwezige vrijwilligers zullen u verder helpen in de weg die bewandeld dient te worden om te komen tot een oplossing. Op deze wijze proberen we samen het dagelijks leven op gang te houden binnen onze gemeenschap. Leefbaar Simpelveld wil natuurlijk in de toekomst de mogelijkheden van “D’r Durpswinkel” in functie houden en als het even kan, nog graag uitbreiden.

Tot de volgende rubriek,

Thijs Gulpen.


Wat als ik zonder werk kom te zitten? Een onaangename situatie, die in het algemeen als onprettig wordt ervaren. De inkomsten veranderen direct en tevens ook de sociale omgeving. Iedereen wil werken voor zijn inkomen, daar ga ik tenminste van uit. Kompas is onze sociale dienst waar mensen terecht komen, die zonder werk zijn of in een bijstandssituatie verkeren.

De uitkeringsgerechtigde ervaart het als prettig wanneer Kompas alles in het werk stelt om iemand door te leiden naar een nieuwe baan.

Kompas biedt ondersteuning in opleidingen, cursussen en sollicitaties. Vervolgens in het veranderen van gedrag,  het opdoen van werkervaringen en het in contact brengen met vrijwilligerswerk. Kortom, Kompas stelt alles in het werk, om burgers uit onze gemeente zo snel en zo goed mogelijk aan een baan te helpen.

 

Jammer genoeg zijn er ook burgers in onze samenleving die wars zijn van elke vorm van ondersteuning in hun werkloze situatie. Soms hebben ze weinig of geen zin om weer aan de slag te gaan en zorg te dragen voor hun eigen inkomen. Kompas moet dan soms impopulaire maatregelen treffen zoals b.v. het korten op de uitkering. Van de andere kant benadert Kompas actief de burgers die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming als dit nodig is en biedt hulp bij de benodigde administratieve afhandelingen. Leefbaar Simpelveld wil dit beleid heel graag in de komende periode continueren.


Het is een groot gemak en voorrecht dat in de gemeente Simpelveld een goed beheersbaar parkeerbeleid wordt gevoerd. Overal is er gratis parkeren, zowel in de blauwe zone als daarbuiten. Binnen de blauwe zone is dat voor de duur van 2 uur. U dient hiervoor de parkeerschijf op een zichtbare plaats in de auto te leggen met daarop aangegeven de aankomsttijd.

Voor burgers, die om welke reden dan ook, hun parkeerschijf niet gebruiken is de boete, die je voor deze verkeersovertreding krijgt, natuurlijk erg zuur. Vandaar dat ik nogmaals een oproep doe aan alle burgers; “vergeet in de blauwe zone uw parkeerschijf niet”.

Het grote voordeel van de blauwe zone is dat er toch een bepaalde doorstroom is op drukke plekken binnen onze gemeente. Denk b.v. hierbij aan het Kloosterplein en de Markt in de kern Simpelveld. Winkeliers blijven voor iedereen goed bereikbaar en elke burger heeft meer dan tijd genoeg om zijn boodschappen te doen.

Buiten de blauwe zone is parkeren gratis, b.v. achter het gemeentehuis. Gratis parkeren is een groot goed en Leefbaar Simpelveld wil dit voor de toekomst graag behouden. Dat voor de handhaving van het parkeerbeleid Politie en Boa’s worden ingezet is onvermijdelijk. Leefbaar Simpelveld ondersteunt het parkeer handhavingsbeleid.

Ten slotte, zorg dat U de parkeerschijf altijd bij de hand hebt, dit voorkomt een heleboel narigheid en frustratie.

Tot de volgende rubriek

 

Thijs Gulpen

Taal is in onze samenleving het belangrijkste communicatiemiddel. Het beheersen van de Nederlandse taal is voor statushouders in ons land van groot belang. Immers om goed te kunnen integreren in ons land is het lezen, schrijven en spreken van onze taal hoofdzaak. Het verwerven van een baan of vrijwilligersplek wordt door goede taalbeheersing van statushouders vergemakkelijkt en vergroot.

Het taalcafé heeft binnen onze gemeenschap hierin een belangrijke plek. Ik ben dan ook vol bewondering en lof over deze vrijwilligers die zich hier op een deskundige wijze tomeloos voor inzetten.

Luisterend naar de achtergrondverhalen van deze statushouders kan en mag ik alleen maar constateren dat deze mensen recht hebben op een goede inburgering. Het is voor mij heel moeilijk voor te stellen dat je huis en haard verlaat zonder redenen, soms zelfs met achterlating van familieleden en of kinderen. En dat allemaal met in het achterhoofd de gedachte niet te weten wat je allemaal  te wachten staat. Deze mensen kunnen niet anders.

En natuurlijk is het voor Leefbaar Simpelveld ook van groot belang dat wij onze eigen laaggeletterde medeburgers bereiken en ondersteunen bij het e.v.t. gebruik maken van het taalcafé.

Leefbaar Simpelveld is een groot voorstander en ondersteuner van dit fantastisch vrijwilligers initiatief en zal er alles aan doen om het bestaan en functioneren van het taalcafé  te blijven stimuleren.

Tot de volgende rubriek,

 

Thijs Gulpen

Toerisme is voor Zuid Limburg van groot belang. De Zuid Limburgse economie draait in een groot aantal steden en dorpen voor een aannemelijk  deel op de inkomsten uit  het toerisme.

Binnen onze gemeente hebben wij een fantastische toeristische trekpleister namelijk de ZLSM. De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij is in Simpelveld bestuurlijk gevestigd. Tevens zijn hier de treinloodsen en het hoofdstation van de ZLSM gevestigd.

De provincie, die eigenaar is van het station, stationsomgeving en rail infra, is in het verleden, aangaande het behoud van de ZLSM, een zeer betrouwbare partner gebleken. Samen met de gemeente Kerkrade, Gulpen Wittem, Valkenburg a/d Geul en uiteraard de gemeente Simpelveld hebben wij zorg gedragen voor het behoud van de ZLSM.

Momenteel wordt uitvoerig gekeken of er bedrijven en of particulieren zijn die de verdere ontwikkeling van de ZLSM mede op zich willen nemen.

Ook naar de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving wordt zorgvuldig gekeken. Van groot belang is dat met de bewoners van de stationsomgeving rekening wordt gehouden en dat zij bij de planvorming betrokken worden.

Dat de gemeente Simpelveld veel naamsbekendheid heeft  verworven door  de  ZLSM moge duidelijk zijn. Vandaar dat Leefbaar Simpelveld de ZLSM een warm hart toedraagt en hoopt samen met de ZLSM de komende jaren door te kunnen stomen.

Tot de volgende rubriek

 

Thijs Gulpen.


Bij WMO vraagstukken (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt er vaak een “keukentafelgesprek” gesprek gepland om in dit gesprek vast te kunnen stellen, in hoeverre de burger in aanmerking komt voor hulp van welke aard dan ook.

Het is van belang voor de burger om te weten dat men zich in geval van een hulpvraag dient aan te melden bij het WMO loket van de gemeente. Voor veel burgers is dit een moeilijke stap. Het is vaak een fase in het leven waarin het voor jezelf duidelijk wordt dat je niet meer alles alleen kan en hulp nodig hebt van een ander. Tijdens het keukentafelgesprek zal worden gekeken waar de zelfredzaamheid van de burger hulp vragen oproept, om vervolgens te kijken in hoeverre daar een gepaste oplossing voor is.

Ook wordt tijdens het keukentafelgesprek verder gekeken naar eventuele nog achterliggende problemen. Niet  alle burgers zijn altijd in staat de gehele zorgsituatie te overzien en vervolgens in te vullen.

Ik, en wij als Leefbaar Simpelveld, zijn blij dat er goede gemeentelijke regelingen zijn die  voorzien in ondersteuning en oplossingen voor hulpvragen in de zelfredzaamheid. Leefbaar Simpelveld wil ook in de toekomst alle burgers van onze gemeente blijven ondersteunen in de mogelijkheden die die WMO biedt.

Tot de volgende rubriek,

 

Thijs Gulpen


Hoe vaak hebt u wel niet gezegd; “die verdient een lintje” en vervolgens blijft het hierbij. Als wethouder is het fantastisch om aanwezig te mogen zijn bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. De verrassende blik bij de gedecoreerde, familie en andere aanwezigen, spreekt boekdelen. De trots en emoties zijn dan vaak van het gezicht af te lezen.

Het is voor hem of haar de ultieme bekroning van de vaak tomeloze inzet voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Leefbaar Simpelveld blijft een oproep doen aan alle burgers van onze gemeente, om uit te zien naar burgers die in uw beleving in aanmerking zouden moeten komen voor een koninklijke onderscheiding. Schroom niet om dit voor te leggen aan de gemeente. Deze zal u verder helpen om te kijken op welke wijze de aanvraag dient te geschieden.

Denk er wel aan dat u de aanvraag tijdig doet. In het plaatselijk blad, waarin de gemeenteberichten worden geplaatst, ziet u deze oproep jaarlijks terugkomen. Dit is dan ook een gunstig tijdstip om met de aanvraag aan de slag te gaan, veel succes hiermee.

 

Dit was voorlopig mijn laatste rubriek, op naar de verkiezingen. Kies voor leefbaarheid in onze gemeente, kies voor Leefbaar Simpelveld.


Het milieubewust leven wordt de komende decennia steeds belangrijker. Elke burger die daar serieus bij stil staat, vraagt zich af, op welke manier hij of zij hieraan een bijdrage kan leveren.

Een belangrijke mogelijkheid, die momenteel Parkstad breed geboden wordt, is het laten plaatsen van zonnepanelen. Met dit initiatief  levert de burger een zinvolle bijdrage aan het milieu en tevens wordt hierdoor de opwekking van niet schone energie ontlast.

Veel burgers vragen zich nog steeds af welke kosten verbonden zijn aan het plaatsen van zonnepanelen. Als u de aanvraag via de gemeente doet, wordt dit door de gemeente voorgefinancierd  en zal de energieleverancier u graag informeren hoe een en ander in elkaar zit. De gemeente zal steeds meer de opgelegde milieunormen van de provincie toepassen.

Tevens wordt het plaatsen van windmolens alsmaar belangrijker als het gaat om milieuvriendelijke energie opwekken. Het is en blijft voor de gemeente van groot belang goed na te denken over de wijze waarop wij hieraan een bijdrage willen en kunnen leveren.

Kijken we naar onze oosterburen dan zien we dat deze grote stappen maken in het winnen van windenergie.

Leefbaar Simpelveld wil graag dat verder onderzocht gaat worden welke mogelijkheden er zijn aangaande het milieu vriendelijk opwekken van energie. Het maar door blijven gebruiken van fossiele brandstoffen moet gaan stoppen. Daarbij is het van levensbelang dat ons nageslacht ook een goede toekomst tegemoet kan gaan.

 

Tot de volgende rubriek

 

Thijs Gulpen.


Veel burgers zijn zielsgelukkig met hun huisdier en beleven er veel plezier aan. Een aantal van deze mensen bezitten een of meerdere honden en moeten deze daardoor dagelijks uitlaten om zijn / hun behoefte te laten doen.

Het uitlaten van de hond levert vaak voor de hondenbezitter ook nog leuke nieuwe sociale contacten en een uitbreiding van de sociale omgeving op. Dit wordt door de hondenbezitter als leuk en prettig ervaren.

Echter, wordt het hondenbezit lang niet altijd door iedereen als leuk en prettig ervaren.

Immers, door het uitlaten van de honden ontstaat er ook overlast. Hondenpoep. De grootste ergernis in de samenleving . Nog steeds zijn er hondenbezitters die wel de geneugten maar niet de lasten van de hond willen dragen. De samenleving zegt hierover: “Waarom worden de gelden die geïnd worden uit de hondenbelasting hier niet voor ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van meer handhaving.”  De hondenbezitter wil juist van die hondenbelasting af. De hondenbezitter vindt het onterecht dat zij als enige bezitter van  een huisdier belasting moeten betalen.

Leefbaar Simpelveld zal in ieder geval in de komende raadsperiode zorgvuldig gaan kijken, en onderzoeken, op welke wijze deze heffing een andere invulling zou kunnen krijgen.

Tevens blijven wij een dringend beroep doen op de hondenbezitters, om zorgvuldig om te gaan met de hondenpoep, “wie die schoen past, trekt hem aan”.

Tot de volgende rubriek

Thijs Gulpen


Uit onderzoek in onze regio Zuid Limburg blijkt dat de doorsnee bevolking te dik is, ongezond eet en te weinig beweegt. Met name de ouderen binnen onze regio scoren slecht als het gaat over hun gezondheidsniveau.

Het minder bewegen leidt tot een minder goedgevoel hebben van hun welbevinden. Dit kan zorgen dat ze sneller in een sociaal isolement geraken.

Een goede gezondheid vormt de basis van een aangenaam sociaal leven. Om te komen tot een goed niveau van gezondheid is bewegen, gezond eten en het verruimen van je sociale omgeving dus van groot belang.

Om met name het bewegen onder de ouderen en het verruimen van de sociale omgeving te vergroten en te stimuleren, wil Leefbaar Simpelveld in de komende raadsperiode gaan onderzoeken in hoeverre de mogelijkheden reiken om te komen tot het realiseren van beweegtuinen en dorpsgaarden.

Dan zou bewegen en ontmoeten gelijktijdig op kunnen gaan in de gezonde buitenlucht. Voor ons als Leefbaar Simpelveld zou het geweldig zijn als we dit soort plannen zouden kunnen realiseren binnen onze eigen gemeentegrenzen.

Tot de volgende rubriek

Thijs Gulpen.